HİZMETLERİMİZ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE VERGİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE VERGİ VE HARÇLAR

     Kırgızistan Cumhuriyeti’nde vergilendirme anayasa, vergi kanunları, özel yasalar yönetmelikler ve direktiflerle düzenlenir. Vergi sistemi Rus vergi sisteminin etkisinden henüz tamamıyla kurtulamamıştır. Patent, fiş, fatura gibi belgeler ile özel şirket kaşesi kullanımı gibi uygulamalar devam etmektedir.

VERGİ SİSTEMİ ÖZETİ

     Kırgızistan’da ödenen 17 vergi türü olmasına rağmen sadece en önemlilerini kısaca açıklamakla yetineceğiz.

1-Şirket Gelir Vergisi: Şirketlerin karı üzerinden alınan bu verginin oranı %10’dur. Oranın dünya ortalamalarının çok altında belirlenmesi ile şirketlerin karlarını yüksek beyan etmesi ve vergi kaçırmamaları hedeflenmiştir. Yerel veya yabancı ortaklı şirketlerde bu vergi türü için herhangi farklılaşmaya gidilmemiştir.

2-Şahıs Gelir Vergisi: Şahısların gelirleri üzerinden alınan bu verginin oranı da %10’dur. Ancak ücret gelirlerinin hesaplanmasında şirkette verilen yemekler, servis hizmeti, giyecek yardımı gibi tüm değerler sanki maaş gibi değerlendirilerek vergilendirilmektedir.

3-Katma Değer Vergisi: Genel oran %12 olup burada da vergi oranı düşük belirlenerek vergi kaçırmanın azaltılması hedeflenmiştir. Ülkeye ithal edilen mal ve hizmetlerden de genel oran olarak %12 KDV alınmaktadır.

4-Satış Vergisi: KDV’den ayrı olarak her satış işleminde satılan mal ve hizmet türüne bağlı olarak değişmekle beraber %2-%5 arasında satış vergisi alınmaktadır. Bu vergide KDV benzeri indirim mekanizması bulunmadığından mükelleflere sürekli vergi ödemesi çıkmaktadır.

5-Sosyal Güvenlik Sistemi Ödemeleri: Yabancı uyruklu personelden % 3 sosyal güvenlik ödemesi istenirken Kırgızistan uyruklu personelden %37’lere varan ödemeler talep edilmektedir. İşçi %17,25 işveren %10 (%8 ve %2 olmak üzere iki parça) olmak üzere sadece %27,25 sosyal fon ödemesi olarak istenmekte ayrıca ücret gelir vergisi olarak %10 alınmaktadır.

Kırgız Cumhuriyetinde alınan vergiler esas olarak ikiye ayrılır.

1) Genel vergiler, vergi haddi, vergilendirme konusu, vergi mükellefleri ve vergi ödeme yöntemleri bu Kanunla düzenlenir.

2) Yerel vergiler, bu Kanun uyarınca mahalli idarelerce uygulanır.

Kırgız Cumhuriyeti topraklarında vergileri yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma yetkisi yalnızca Kırgız Cumhuriyetinin Yüksek Meclisine aittir. Vergi, resim borçları, bunların faizleri ve cezalarından oluşan borçlar affa tabi tutulamaz. Vergi mevzuatının, yeni vergileri koyan, vergi oranlarını arttıran veya vergi mükelleflerinin durumunu zorlaştıran yasaları, yürürlüğe girmeden önceki muamelelere uygulanamaz.

Vergi mükelleflerinin vergi denetimi, senede bir defadan fazla olmamak, müddeti 30 günü geçmemek ve ilçe, şehir, bölge veya ülke vergi dairesi şubelerinin biri tarafından yapılmak şartıyla, denetim yapılacak şirketin adı, denetime tabi tutulacak sorular ve denetim süresi belirtilmiş olan Vergi Dairesi Başkanının yazılı olarak verdiği emir esasınca yapılır. Gerekirse denetim süresi, vergi dairesi yöneticilerinin yazılı izni ile 10 güne kadar uzatılabilir.

Eğer, daha önce denetime tabi tutulan vergi mükellefinin denetimi sırasında tespit edilmeyen vergi kaçakçılığını kanıtlayan belgeler vergi dairesince elde edilmiş ise, vergi dairesinin, ilgili kuruluşun başkanına söz konusu belgeler hakkında bilgi verdikten sonra tüm denetim kurallarına uyarak 10 günden fazla olmayan bir süre içerisinde vergi mükellefini tekrar denetime tâbi tutma hakkı vardır.

Her denetim sonuçları, vergi dairesinin bu konuda yetkili olan görevlileri tarafından zabıt veya rapor şeklinde hazırlanır ve denetime katılan tüm kişilerce imzalanır. Denetim yapıldığını tasdik eden belgenin bir nüshası, denetime tabi tutulan kuruluşun görevlisine teslim edilir. Denetime tabi tutulan kişinin, denetim raporunu kabul etmeyi ve imzalamayı reddetmesi halinde, söz konusu rapora durumla ilgili yazı yazılır.

İlgili evraklarda tespit edilen vergilerin kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla vergi mükellefi tüzel kişiler 6 yıl, vergi mükellefi gerçek kişiler 3 yıl süre ile muhasebe dokümanlarını, defterleri ve belgelerini muhafaza etmek mecburiyetindedir. Tüzel kişiler için zamanaşımı 6 yıl olarak tespit edilmiştir.

Yorumlar kapatıldı.